Portada > Actualitat > Notícies > Coronavirus COVID-19. ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES (15/10/2020)

Coronavirus COVID-19. ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES (15/10/2020)

16/10/2020

RESUM DE LA RESOLUCIÓ QUE PODEU TROBAR ADJUNTA.

La Resolució adjunta, en l'apartat 2, estableix, amb caràcter de recomanació general, que s'evitin els desplaçaments no essencials i es romangui en el domicili tant como sigui possible donat que la mobilitat generalitzada, encara amb les mesures de seguretat recomanades, ajuda a disseminar la infecció, i també que les relacions interpersonals s'adaptin a una estratègia d'acord amb els conceptes de “bombolla de convivència” i de “bombolla ampliada”, entesos com a conjunts de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i de seguretat a partir del compromís dels seus membres de mantenir les seves relacions socials dins de les bombolles i que aquestes es mantinguin estables.

En l'apartat 3 es reforcen les mesures de prevenció i higiene establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per tot tipus d'activitats, i s'estableixen aquelles que han d'adoptar tots els centres de treball adaptats a les característiques de l'activitat que s'hi desenvolupa, amb especial èmfasi en les mesures de més impacte en la mobilitat com és el cas de la promoció de mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars mesures. També s'estableixen mesures de neteja i ventilació dels espais; de desinfecció de superfícies i utensilis; mesures organitzatives dels espais comuns i de descans, per evitar contactes massius de treballadors i garantir la distància mínima de seguretat, o si no és possible, proveir dels equips de protecció adequats; aclariments sobre l'ús de la mascareta en l'entorn laboral. Al treball a distància o teletreball implantat en virtut de les mesures per a la contenció de l'expansió de la pandèmia contingudes en l'apartat a) del punt 3 d'aquesta Resolució, li són d'aplicació les previsions contingudes en la disposició transitòria tercera del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. Així mateix, al personal al servei de les administracions públiques i del seu sector públic li són aplicables les previsions sobre teletreball contingudes en el Reial Decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball en les Administracions Públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

En l'apartat 4 es manté la prohibició de les reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social) de més de sis persones, llevat que pertanyin a la mateixa “bombolla de convivència” entesa com el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre i que pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. Es mantenen també les exclusions i la prohibició de consum en les reunions i trobades en espais públics, regulades a la Resolució SLT/2480/2020, de 8 d'octubre per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que aquesta Resolució deixa sense efecte.

En l'apartat 5 s'elimina l'oferta d'activitats de serveis que impliquin un contacte personal proper, llevat que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari; es preveu que es poden oferir serveis de perruqueria exclusivament per a les activitats relacionades amb la higiene del cabell, i s'estableix la preferència per la prestació del servei sense contacte físic amb el client, sempre que sigui possible. Així mateix, amb l'objectiu d'evitar aglomeracions i assegurar la disminució de la interacció personal s'estableixen mesures de control de l'accés i de l'aforament en temps real per als locals i establiments de comerç minorista de més de 400 metres quadrats i dels que estan ubicats en establiments comercials col·lectius, incloses les zones comunes; s'estableixen mesures organitzatives per garantir la distància de seguretat, es limita l'aforament a un 30% de l'autoritzat, llevat determinats establiments comercials minoristes amb consideració d'essencial als quals es permet arribar a un 50% de l'aforament. Es preveu l'establiment de mesures organitzatives de l'activitat de manera que la transacció comercial afavoreixi minimitzar el contacte personal.

En l'apartat 6, relatiu als actes religiosos i cerimònies civils, es limita l'assistència al 50% de l'aforament.

En l'apartat 7 s'estableixen mesures aplicables al transport públic adreçades a garantir el manteniment de l'oferta tot i la disminució de la demanda que es pugui registrar en compliment de la resta de disposicions que preveu la resolució, així com mesures que reforcen el compliment de les normes d'autoprotecció establertes per les autoritats competents en espais i instal·lacions amb una concentració de persones que pot ser elevada especialment en hores punta.

En l'apartat 8 s'estableixen limitacions en l'aforament per a les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, que s'estableix en el 50% amb preassignació de localitats i registre de dades de contacte i amb subjecció al corresponent Pla sectorial del Pla d'actuació PROCICAT. Per a aquestes activitats culturals, així com per als espectacles públics i les activitats recreatives autoritzades a l'obertura (cafès teatre, cafès concert, sales de concert i restaurants musicals) s'estableix l'horari de tancament a les 23:00 h. Quant a les activitats de bar, restaurant o restaurant bar que es duguin a terme en els locals i establiments on se celebrin aquests espectacles i activitats recreatives musicals, es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.

També es restringeix l'aforament de les instal·lacions i els equipaments esportius, que no pot superar el 50%, i s'ha de garantir un control d'accés i el compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

També als establiments hotelers es limita l'aforament dels espais comuns al 50% de l'autoritzat (apartat 10). I respecte als mercats no sedentaris, l'apartat 13 preveu que poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de l'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

La limitació d'aforaments en diferents àmbits d'activitat és una mesura útil per garantir un distanciament interpersonal en els espais en els quals un es presenti, sent aquesta mesura una de les més eficaces per evitar la transmissió juntament amb la higiene de mans i l'ús de la mascareta. L'horari de tancament dels establiments, i serveis oberts al públic també forma part també de les mesures preventives de contenció que persegueixen reduir el risc de transmissió, evitant o reduint la possibilitat de contagi, per l'efecte que tenen afavorint la disminució de la interacció social.

D'altra banda, s'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals, i se suspèn l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. En l'apartat 9 se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo, i en l'apartat 13 se suspèn la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

Aquesta mesura de màxima restricció es justifica en aquestes activitats tant per la concentració de persones que no conviuen habitualment juntes, durant un temps prolongat, com pel nivell de la mobilitat que es produeix per accedir-hi i en les zones properes. Aquestes mesures de provada eficàcia són indispensables en el moment actual per tal d'aturar l'expansió del virus.

Igualment l'apartat 10 suspèn les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.

L'àmbit de la restauració constitueix un espai principal de relació social i facilita la interacció social més enllà de persones que configuren les bombolles de convivència estables i durant l'estada en locals i establiments de restauració es donen factors de risc més elevats que en d'altres activitats i que estan relacionats amb la no utilització de la mascareta durant tot o la majoria del temps d'estada a l'establiment de restauració i el no manteniment de la distància de seguretat dins de l'agrupació màxima de sis persones durant un temps prou rellevant. Aquestes dues mesures d'autoprotecció ( l'ús de mascareta i mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima) són les més importants per evitar la transmissió del virus de persona a persona.

No obstant, resten exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. També resten exclosos d'aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.

No resulten afectades les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, i així a l'apartat 11 s'estableix que s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

Finalment, en l'àmbit universitari, els indicadors de la pandèmia en els darrers dies fan necessària una actuació ràpida i d'impacte contundent per limitar la mobilitat de l'alumnat, i s'ha establert, com es conté a l'apartat 12, amb l'acord del Consell Interuniversitari de Catalunya, que aquest objectiu s'assoleix amb la suspensió de la docència teòrica presencial, i l'organització de les classes en format virtual, sense que sigui necessari afectar altres activitats universitàries.

.

Arxius adjunts