Protecció de dades

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament de Sant Martí de Centelles garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament de Sant Martí de Centelles utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Respecte l’exercici d’aquests drets:

 • Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles 
 • Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada 
 • Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada 
 • Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

 • Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a qualsevol oficina d’atenció ciutadana conjuntament amb una fotocòpia del DNI. 
 • El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica 
 • En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada. 
 • L’Ajuntament de Sant Martí de Centelles denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents: 
 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades 
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries 
 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores 
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte 
 • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.