Portada > Ajuntament - Seu Electrònica > Informació de la seu electrònica

Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Regulació de l'administració electrònica:

Ordenança municipal reguladora de l'Administració electrònica


Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.
Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica

URL: http://www.smarticentelles.org/seu-electronica
Emès per a: Sant Martí de Centelles
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

 

L'Ajuntament també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

 

Perfil de Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/2989761
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Factura Electrònica
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=543
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: VeriSign
Tipus certificat: Class 3 International Server CA - G3

Gestió Tributaria
URL: http://www.diba.cat/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/08224
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

Tramitació electrònica
URL: https://tramits.seu.cat/
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Tauler electronic
URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=822480001
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Notificació electrònica

URL: https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=822480001&codiDepartament=822480001
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA

 

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: https://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Calendari de festius: Calendari