Portada > Ajuntament - Seu Electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Descripció

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici. Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d'infrastructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'activitats estables. Requisits a complir: Cal complir els requisits següents: 1. Informe urbanístic favorable. En els següents supòsits: Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.Quan la llicència urbanística o la comunicació prèvia d’obres no emparen expressament les obres o instal·lacions de l’activitat comunicada. 2.Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi. 3. Obtenció de l’informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només la certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública. 4.Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals. 5. Disposar de la declaració d’impacte ambiental favorable, o de la resposta de l’Administració en el sentit que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental, en el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit. 6.Obtenció de la corresponent autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi. 7. Obtenció de la llicència o presentació de la declaració responsable en matèria de comerç per als establiments inclosos als articles 18 i 19 del Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials, en cas que no hi hagi obres. 8.Obtenció de l’informe favorable del Departament competent en matèria de ramaderia sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes si es tracta d’activitats ramaderes. 9.Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau. 10. Disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si s'escau. 11. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit. Més informació: Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicació prèvia ambiental, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat. Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. Normativa Local: Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives. Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Temps de resolució

No hi ha resolució.Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la represntació amb la qual s'actua.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Ompliu el següent formulari

Presencialment

On es pot fer

Documentació necessària