Urbanisme

.
.

Si, banda del document base "NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES", voleu consultar les seves modificacions i, en general, tots els expedients relatius a la normativa de planejament urbanístic del municipi de Sant Martí de Centelles, els trobareu al Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya.